خانه / ماهیت قرآن

ماهیت قرآن

یک تذهیب درباره قرآن تهیه کرده ام که ماهیت خشونت و تروریست علیه بشریت, در اسلامیت را محرز ساخته است. بی گمان کسانی که همچنان قصد حفظ اعتقاد به قرآن بشری قسی را داشته باشند؛ این تذهیب را به منزل و محل کارشان نصب خواهند نمود و به خشونت و تروریست اسلامی – بشری افتخار خواهند کرد.

تذهیب قرآن بشری

bigtheme